Жирные русские шрифты

Manrope Bold
Unbounded Black
Garet Heavy
Lletraferida Heavy
Onest Black
Chekharda Bold Italic
Acherus Feral Bold
Plovdiv Bold
Kinetika Ultra
Antapani ExtraBold